1. PRIVACYREGLEMENT


Verhaar Bouw BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Verhaar Bouw BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doeleinde en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Verhaar Bouw BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN (POTENTIËLE) KLANTEN

Verhaar Bouw BV verwerkt ‘gewone persoonsgegevens’ ten behoeve van de volgende doeleinden:

a.      het informeren van (potentiële) klanten

b.      het afsluiten van aanneemovereenkomsten en/of koopovereenkomsten met klanten;

c.      het uitvoeren van deze aanneemovereenkomsten met klanten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Informeren van potentiële klanten die hierom vragen.
 • Uitvoeren van aanneemovereenkomsten met klanten.

Voor deze doeleinden kan Verhaar Bouw BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam (a, b, c)
 • Adres, Postcode, Woonplaats (a, b, c)
 • Telefoonnummer (a, b, c)
 • E-Mailadres (a, b, c)
 • Geboortedatum en -plaats (b, c)
 • Nummer ID bewijs (b)
 • Burgerlijke staat (b)

Uw persoonsgegevens worden door Verhaar Bouw BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Ze kunnen op uw verzoek verwijderd of gewijzigd worden.

a.       Persoonsgegevens van potentiele klanten: gedurende de periode dat men gezien wordt als een  geïnteresseerde.

b.       Persoonsgegevens van klanten: gedurende de bouw worden de gegevens actief bewaard. Na oplevering worden de gegevens gearchiveerd.


 

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Verhaar Bouw BV verwerkt ‘gewone persoonsgegevens’ ten behoeve van het volgende doeleinde:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uw arbeidsovereenkomst.

 

Voor deze doeleinden kan Verhaar Bouw BV de volgende persoonsgegevens van u als medewerker vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam
 • Adres, Postcode, Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres
 • Geboortedatum en -plaats
 • Kopie ID bewijs
 • Burgerlijke staat
 • Bankgegevens
 • BSN

Uw persoonsgegevens worden door Verhaar Bouw BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

 4. VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

het leveren van bouwmaterialen door leveranciers;

het leveren van diensten door onderaannemers;

het uitvoeren van de salarisadministratie;

het uitvoeren van arbozaken.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

5. BINNEN DE EU
Verhaar Bouw BV deelt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

6. MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verhaarbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

7.  BEWAARTERMIJN

Verhaar Bouw BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

8.  BEVEILIGING

Verhaar Bouw BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen Het beveiligingsniveau is zorgvuldig afgestemd op de risico’s door vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verwerking. Daarbij is tevens rekening gehouden met de stand der techniek, uitvoeringskosten, de aard, omvang en context en verwerkingsdoeleinden en de waarschijnlijkheid en ernst voor de betrokken personen als er een beveiligingslek ontstaat

Bijvoorbeeld:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van al onze gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over en bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9. RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Voor uitoefening van deze rechten kunt u contact met ons opnemen (zie contactgegevens onderaan dit document).

 

10. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

11. VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

12. CONTACTGEGEVENS
Verhaar Bouw BV
Crezeepolder 3
3341 LA  Hendrik Ido Ambacht
tel. 078 - 3031857
e-mail: info@verhaarbouw.nl